موشن گرافیک از دو واژه «موشن» و «گرافیک» ساخته شده و به معنای ساده، متحرک سازی تصاویر و صداگذاری روی آنها را موشن گرافیگ می گویند. به عبارت دیگر وکتورهای تصاویر انیمیشینی را با نرم افزارهای گرافیکی بر اساس سناریو خاص، متحرک سازی را انجام می دهند و سپس صداگذاری توسط گوینده روی موشن گرافیک انجام می شود تا مفاهیم به صورت کامل منتقل شود.